GEBRUIKSVOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN

Laatst bijgewerkt op 24 mei 2020

AKKOORD MET VOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("u") en Aloha Care Bartosz Haładus, handelend onder de naam Aloha Care ("Aloha Care", "wij", "ons", of "onze"), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de website van Aloha Care. https://alohacarestore.com website en alle andere mediavormen, mediakanalen, mobiele websites of mobiele applicaties die hiermee verband houden, eraan gekoppeld zijn of anderszins ermee verbonden zijn (gezamenlijk de "Site"). U stemt ermee in dat u, door de Site te bezoeken, al deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door middel van verwijzing hierin opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen in deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld van en akkoord te zijn gegaan met, de wijzigingen in herziene Gebruiksvoorwaarden door uw voortgezette gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd.

De informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een jurisdictie of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijke jurisdictie of land. Dienovereenkomstig doen personen die ervoor kiezen om de Site vanaf andere locaties te bezoeken dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 13 jaar oud zijn. Alle gebruikers die minderjarig zijn in het rechtsgebied waar zij verblijven (over het algemeen jonger dan 18 jaar) moeten toestemming hebben van, en onder direct toezicht staan van, hun ouder of voogd om de Site te gebruiken. Als je minderjarig bent, moet je ouder of voogd deze Gebruiksvoorwaarden lezen en ermee instemmen voordat je de Site gebruikt.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en zijn alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en de handelsmerken, servicemerken en logo's die daarin zijn opgenomen (de "Merken") eigendom van of worden beheerd door ons of zijn aan ons gelicentieerd, en worden beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke concurrentie van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten en internationale verdragen. De Inhoud en de Merken worden op de Site aangeboden "IN DE HUIDIGE STAAT", uitsluitend voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt voor het gebruik van de Site, wordt u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van een deel van de Inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Site, de Inhoud en de Merken.

VERTEGENWOORDIGINGEN VAN GEBRUIKERS

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) je handelingsbekwaam bent en akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden; (2) je niet jonger bent dan 13 jaar; (3) je niet minderjarig bent in het rechtsgebied waar je woont, of als je minderjarig bent, je toestemming van je ouders hebt om de Site te gebruiken; (4) je geen toegang tot de Site zult verkrijgen via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (5) je de Site niet zult gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden; en (6) je gebruik van de Site niet in strijd zal zijn met toepasselijke wet- of regelgeving.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

VERBODEN ACTIVITEITEN

Je mag de Site niet betreden of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële activiteiten, tenzij deze specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site stemt u ermee in om niet:

 1. Het systematisch ophalen van gegevens of andere inhoud van de Site om, direct of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory te maken of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
 2. Ons en andere gebruikers oplichten, bedriegen of misleiden, in het bijzonder bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 3. Beveiligingsgerelateerde functies van de Site omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren, met inbegrip van functies die het gebruik of kopiëren van Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Site en/of de Inhoud op de Site.
 4. Ons en/of de Site in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schaden, naar onze mening.
 5. Gebruik geen informatie die is verkregen van de Site om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 6. Misbruik maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen.
 7. De Site gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 8. De Site gebruiken om te adverteren of aan te bieden om goederen en diensten te verkopen.
 9. Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of overbrengen (of pogen te uploaden of over te brengen), met inbegrip van overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (het voortdurend posten van herhalende tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de Site door een partij verstoort of het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de Site wijzigt, aantast, verstoort, wijzigt of verstoort.
 10. Deelnemen aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts voor het verzenden van opmerkingen of berichten, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 11. Het auteursrecht of andere eigendomsrechten van Inhoud verwijderen.
 12. Proberen zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker gebruiken.
 13. Uw profiel verkopen of anderszins overdragen.
 14. Uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) van materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixels, web bugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passieve verzamelmechanismen" of "pcms").
 15. De Site of de met de Site verbonden netwerken of diensten verstoren of onnodig belasten.
 16. Onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van enig deel van de Site aan u, lastig te vallen, te irriteren, te intimideren of te bedreigen.
 17. Pogingen om maatregelen van de Site te omzeilen die zijn ontworpen om toegang tot de Site, of een deel van de Site, te voorkomen of te beperken.
 18. De software van de Site kopiëren of aanpassen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 19. Het ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van software die deel uitmaakt of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Site.
 20. Met uitzondering van wat het resultaat kan zijn van standaard zoekmachine- of internetbrowsergebruik, geen geautomatiseerde systemen gebruiken, lanceren, ontwikkelen of verspreiden, met inbegrip van maar niet beperkt tot spiders, robots, sjoemelprogramma's, scrapers of offline lezers die toegang krijgen tot de Site, of ongeautoriseerde scripts of andere software gebruiken of lanceren.
 21. Een aankoopagent of inkoper gebruiken om aankopen te doen op de Site.
 22. Ongeoorloofd gebruik maken van de Site, waaronder het elektronisch of anderszins verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 23. De Site gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of anderszins de Site en/of de Inhoud gebruiken voor een inkomstengenererende inspanning of commerciële onderneming.

 

DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE BIJDRAGEN 

De Site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functionaliteiten, en kan u de mogelijkheid bieden om inhoud en materiaal te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren of uit te zenden naar ons of op de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de Site en via websites van derden. Als zodanig kunnen bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Wanneer u bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u dat:

 1. Het maken, distribueren, verzenden, publiekelijk tonen of uitvoeren, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen maakt geen inbreuk op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of morele rechten van derden.
 2. U bent de maker en eigenaar van of hebt de nodige licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en machtigingen om uw Bijdragen te gebruiken en ons, de Site en andere gebruikers van de Site te machtigen om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
 3. U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
 4. Uw Bijdragen zijn niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend.
 5. Uw Bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoeken.
 6. Uw bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wulps, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).
 7. Uw bijdragen zijn niet bedoeld om iemand belachelijk te maken, te bespotten, te kleineren, te intimideren of te misbruiken.
 8. In uw bijdragen wordt niet gepleit voor de gewelddadige omverwerping van een regering of voor het aanzetten tot, aanmoedigen van of dreigen met fysiek letsel tegen een ander.
 9. Uw Bijdragen zijn niet in strijd met toepasselijke wetten, regels of voorschriften.
 10. Uw Bijdragen schenden niet de privacy- of publicatierechten van derden.
 11. Uw Bijdragen bevatten geen materiaal waarin wordt gevraagd om persoonlijke informatie van personen jonger dan 18 jaar of waarin personen jonger dan 18 jaar op een seksuele of gewelddadige manier worden uitgebuit.
 12. Uw Bijdragen zijn niet in strijd met toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;
 13. Uw Bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
 14. Uw Bijdragen zijn niet anderszins in strijd met, of linken niet naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

 

Elk gebruik van de Site in strijd met het voorgaande schendt deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.

LICENTIE BIJDRAGE

Door uw Bijdragen op enig deel van de Site te plaatsen, verleent u ons automatisch, en u verklaart en garandeert dat u het recht hebt om ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie te verlenen om dergelijke Bijdragen te hosten, te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, openbaar te maken, te verkopen, door te verkopen, te publiceren, uit te zenden, opnieuw te titelen, te archiveren, op te slaan, cache, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk weer te geven, te herformatteren, te vertalen, te verzenden, uittreksels te maken (geheel of gedeeltelijk) en dergelijke Bijdragen te distribueren (inclusief, zonder beperking, uw beeld en stem) voor elk doel, commercieel, adverterend of anderszins, en om afgeleide werken voor te bereiden of op te nemen in andere werken, dergelijke Bijdragen, en sublicenties van het voorgaande toe te kennen en te autoriseren. Het gebruik en de distributie kunnen plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, medium of technologie die nu bekend is of nog wordt ontwikkeld, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, voor zover van toepassing, en alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u levert. U doet afstand van alle morele rechten op uw Bijdragen en u garandeert dat er niet anderszins morele rechten op uw Bijdragen zijn ingeroepen.

Wij doen geen aanspraak op het eigendom van uw Bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw Bijdragen en eventuele intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten in verband met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of voorstellingen in uw Bijdragen die door u in een gebied op de Site. U bent zelf verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om ons vrij te stellen van enige en alle verantwoordelijkheid en zich te onthouden van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.  

Wij hebben het recht, naar eigen en absolute goeddunken, (1) bijdragen te bewerken, redigeren of anderszins te wijzigen; (2) bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op meer geschikte locaties op de site te plaatsen; en (3) bijdragen op elk moment en om welke reden dan ook vooraf te screenen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet verplicht om uw Bijdragen te controleren.

INDIENINGEN

U erkent en stemt ermee in dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de site ("inzendingen") die u aan ons verstrekt niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij bezitten de exclusieve rechten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, en zijn gerechtigd tot onbeperkt gebruik en verspreiding van deze inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen oorspronkelijk van u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van eigendomsrechten op uw inzendingen.

WEBSITE EN INHOUD VAN DERDEN

De Site kan links bevatten naar andere websites ("Websites van derden"), evenals artikelen, foto's, tekst, afbeeldingen, foto's, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden"). Dergelijke websites van derden en Inhoud van derden worden niet door ons onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden waartoe toegang wordt verkregen via de site of Inhoud van derden die wordt geplaatst op, beschikbaar is via of geïnstalleerd vanaf de site, met inbegrip van de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of opgenomen in de websites van derden of de Inhoud van derden. Het opnemen van, linken naar of toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of Inhoud van derden houdt geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons in. Als u besluit de site te verlaten en websites van derden te bezoeken of Inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidsregels door te nemen, met inbegrip van privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website waarnaar u vanaf de Site navigeert of met betrekking tot toepassingen die u vanaf de Site gebruikt of installeert. Eventuele aankopen die u doet via websites van derden vinden plaats via andere websites en bij andere bedrijven, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen, die uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij zijn. U gaat ermee akkoord en erkent dat wij de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden niet onderschrijven en u zult ons vrijwaren van enige schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien vrijwaart u ons van alle verliezen die u lijdt of schade die u lijdt als gevolg van of op enigerlei wijze voortvloeiend uit Content van derden of enig contact met websites van derden.

TERREINBEHEER

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Site te controleren op overtredingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) gepaste juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang tot uw Bijdragen of een deel daarvan te weigeren, te beperken, de beschikbaarheid ervan te beperken of deze uit te schakelen (voor zover technologisch haalbaar); (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen van de Site verwijderen of anderszins uitschakelen; en (5) de Site anderszins beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en het goed functioneren van de Site te vergemakkelijken.

PRIVACYBELEID

Privacy en beveiliging van gegevens zijn belangrijk voor ons. Lees ons Privacybeleid: https://alohacarestore.com/privacy-policy/. Door de Site te gebruiken, gaat u akkoord met ons Privacybeleid, dat in deze Gebruiksvoorwaarden is opgenomen. De Site wordt gehost in Polen. Als je de Site bezoekt vanuit een ander deel van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in Polen, dan draag je, door de Site te blijven gebruiken, je gegevens over aan Polen en ga je ermee akkoord dat je gegevens worden overgedragen aan en verwerkt in Polen.

AUTEURSRECHTINBREUKEN

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op een auteursrecht waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via onderstaande contactgegevens (een "Melding"). Een kopie van uw Kennisgeving wordt verstuurd naar de persoon die het materiaal waarop de Kennisgeving betrekking heeft, heeft geplaatst of opgeslagen. Houd er rekening mee dat u volgens de toepasselijke wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u in een Kennisgeving een onjuiste voorstelling van zaken geeft. Als u er dus niet zeker van bent dat materiaal dat zich op de Site bevindt of waarnaar wordt gelinkt, inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.

DUUR EN BEËINDIGING

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de site gebruikt. ZONDER BEPERKING VAN ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE TE ONTZEGGEN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) AAN ENIGE PERSOON OM WELKE REDEN DAN OOK OF OM GEEN ENKELE REDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHENDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF CONVENANT IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN DE TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF DOOR U GEPLAATSTE INHOUD OF INFORMATIE OP ELK GEWENST MOMENT EN ZONDER WAARSCHUWING NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VERWIJDEREN.

Als we je account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het je verboden om een nieuwe account te registreren en aan te maken onder jouw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als je namens de derde partij optreedt. Naast het beëindigen of opschorten van je account, behouden we ons het recht voor om gepaste juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het nastreven van civiele, strafrechtelijke en dwangmaatregelen.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site op elk gewenst moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. Wij zijn echter niet verplicht om informatie op onze Site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de Site of een deel ervan op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan te passen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site.  

We kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar is. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om de Site op elk gewenst moment of om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, te staken of anderszins aan te passen zonder je daarvan op de hoogte te stellen. Je stemt ermee in dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door jouw onvermogen om toegang te krijgen tot de Site of deze te gebruiken gedurende enige downtime of onderbreking van de Site. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden verplicht ons tot het onderhouden en ondersteunen van de Site of tot het leveren van correcties, updates of releases in verband daarmee.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Polen, en het gebruik van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Als uw gewone verblijfplaats in de EU is, en u bent een consument, beschikt u bovendien over de bescherming die u wordt geboden door verplichte bepalingen van de wet van het land waar u woont. Aloha Care Bartosz Haładus en jijzelf stemmen ermee in om ons te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Sosnowiec, wat betekent dat je een claim kunt indienen ter verdediging van je consumentenbeschermingsrechten met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden in Polen, of in het EU-land waar je woonachtig bent.

GESCHILLENBESLECHTING

Informele onderhandelingen

Om een oplossing te bespoedigen en de kosten te beheersen van een geschil, controverse of claim met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden (elk een "Geschil" en gezamenlijk de "Geschillen") die door u of ons (individueel een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen") wordt ingediend, komen de Partijen overeen eerst te proberen informeel te onderhandelen over een geschil (behalve de Geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld) gedurende ten minste dertig (30) dagen voordat arbitrage wordt gestart. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene Partij aan de andere Partij.

Bindende arbitrage

Elk geschil dat voortvloeit uit de relaties tussen de partijen bij dit contract zal worden beslecht door één arbiter die zal worden gekozen in overeenstemming met het Arbitrage- en Huishoudelijk Reglement van het Europees Hof van Arbitrage dat deel uitmaakt van het Europees Arbitragecentrum met zetel in Straatsburg, en dat van kracht is op het moment dat de arbitrageaanvraag wordt ingediend, en waarvan de aanvaarding van deze clausule aanvaarding betekent. De zetel van de arbitrage is Sosnowiec, Polen. De proceduretaal is Pools. De toepasselijke regels van materieel recht zijn de wetten van Polen.

Beperkingen

De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk. Voor zover toegestaan door de wet, (a) zal geen arbitrage worden samengevoegd met enige andere procedure; (b) is er geen recht of autoriteit voor een geschil om te worden gearbitreerd op een class-action basis of om class action procedures te gebruiken; en (c) is er geen recht of autoriteit voor een geschil om te worden gebracht in een vermeende representatieve hoedanigheid namens het algemene publiek of andere personen.

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage

De Partijen komen overeen dat de volgende Geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen betreffende informele onderhandelingen en bindende arbitrage: (a) geschillen met betrekking tot het afdwingen of beschermen van, of betreffende de geldigheid van, een van de intellectuele eigendomsrechten van een Partij; (b) geschillen met betrekking tot, of voortvloeiend uit, beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) een vordering tot een voorlopige voorziening. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan zal geen van beide partijen ervoor kiezen om geschillen die vallen binnen dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, te laten arbitreren en zal een dergelijk geschil worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de rechtbanken die hierboven zijn vermeld voor jurisdictie, en de partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

CORRECTIES

Er kan informatie op de Site staan met typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen, waaronder beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de Site op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

DISCLAIMER

DE SITE WORDT AANGEBODEN OP EEN 'AS-IS' EN 'AS-AVAILABLE' BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP UW EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN WEBSITES DIE GEKOPPELD ZIJN AAN DE SITE EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD EN MATERIALEN, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAAROP IS OPGESLAGEN, (4) ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN VERZENDING VAN OF NAAR DE SITE, (5) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE DOOR DERDEN NAAR OF VIA DE SITE WORDEN VERZONDEN, EN/OF (6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL OF VOOR VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE VIA DE SITE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN WAARVOOR RECLAME WORDT GEMAAKT OF DIE WORDEN AANGEBODEN DOOR DERDEN VIA DE SITE, VIA EEN HYPERLINK OP EEN WEBSITE OF VIA EEN WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME, EN WIJ ZIJN GEEN PARTIJ BIJ EN OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT OP TRANSACTIES TUSSEN U EN AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN DOOR DERDEN. NET ALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA WELK MEDIUM OF IN WELKE OMGEVING DAN OOK, DIENT U UW GEZOND VERSTAND TE GEBRUIKEN EN WAAR NODIG VOORZICHTIGHEID TE BETRACHTEN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, EXEMPLARISCHE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

VRIJWARING

U gaat ermee akkoord ons, met inbegrip van onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van enig verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, met inbegrip van redelijke advocaatkosten en uitgaven, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw Bijdragen; (2) gebruik van de Site; (3) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (4) enige schending van uw verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) enige openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site met wie u via de Site verbonden bent. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak waarvoor u ons schadeloos moet stellen en gaat u ermee akkoord om, op uw kosten, mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. Wij zullen ons redelijkerwijs inspannen om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onder deze vrijwaring valt zodra wij ons daarvan bewust worden.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Wij bewaren bepaalde gegevens die u naar de Site verzendt ten behoeve van het beheer van de prestaties van de Site, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel wij regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op activiteiten die u hebt ondernomen met behulp van de Site. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens en u doet hierbij afstand van enig recht om actie tegen ons te ondernemen als gevolg van een dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken, via e-mail en op de Site, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. U STEMT HIERBIJ IN MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE RECORDS, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSREGELS EN RECORDS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE ZIJN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten onder enige statuten, regelgeving, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of het bewaren van niet-elektronische records vereisen, of van betalingen of het verlenen van kredieten op enige andere wijze dan elektronisch. 

DIVERSEN

Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op de site of met betrekking tot de site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden zal niet gelden als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor zover de wet dit toestaat. We kunnen onze rechten en verplichtingen te allen tijde geheel of gedeeltelijk overdragen aan anderen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of het niet uitvoeren van een handeling veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Indien wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er ontstaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschaprelatie tussen u en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site. U stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons worden gebruikt op grond van het feit dat wij ze hebben opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verweermiddelen die u zou kunnen hebben op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het gebrek aan ondertekening door de partijen hierbij om deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

CONTACT ONS 

Om een klacht over de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via: 

Aloha Zorg Bartosz Haładus

Komuny Paryskiej 82

Sosnowiec, Sosnowiec 41-219

Polen

Telefoon: +48513099296

hello@alohacarestore.com

 

Algemene voorwaarden van de ALOHACARESTORE.COM online winkel

 1. Definities

De termen die in het Reglement worden gebruikt zijn:

 1. Klant - een natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatorische eenheid die geen rechtspersoon is, waarvan de specifieke bepalingen rechtsbevoegdheid verlenen, die een Bestelling plaatst in de Winkel;
 2. Burgerlijk Wetboek - de Poolse wet van 23 april 1964 (Staatsblad nr. 16, punt 93, zoals gewijzigd);
 3. Reglement - dit Reglement voor de levering van elektronische diensten als onderdeel van de ALOHACARESTORE.COM online winkel;
 4. Online Winkel (Store) - een website beschikbaar op https://alohacarestore.com/, via welke de Klant, in het bijzonder, Bestellingen kan plaatsen;
 5. Goederen - producten die in de Online Winkel worden aangeboden;
 6. Koopovereenkomst - een overeenkomst voor de verkoop van Goederen in de zin van het Burgerlijk Wetboek, gesloten tussen ALOHACARESTORE.COM en de Klant, gesloten via de website van de Winkel;
 7. Wet consumentenrechten - de wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten (Staatsblad 2014, punt 827);
 8. Wet op het verlenen van elektronische diensten - de Wet van 18 juli 2002 op het verlenen van elektronische diensten (Staatsblad nr. 144, punt 1204, als gewijzigd);
 9. Order - de wilsverklaring van de Klant, direct gericht op het sluiten van de Verkoopovereenkomst, waarin met name het type en de hoeveelheid van de Goederen worden gespecificeerd.
 1. Algemene bepalingen
 1. Dit reglement bepaalt de regels voor het gebruik van de online winkel die beschikbaar is op https://alohacarestore.com/.
 2. De webwinkel ALOHACARESTORE.COM, die actief is op https://alohacarestore.com/, wordt beheerd door Aloha Care Bartosz Haładus, ul. Komuny Paryskiej 82, 40-219 Sosnowiec, met BTW-nummer PL6443478979, REGON 385089183.
 3. Dit Reglement definieert in het bijzonder:

- regels voor het registreren en gebruiken van de account als onderdeel van de online winkel;

- de voorwaarden voor het indienen van Bestellingen via elektronische middelen als onderdeel van de online winkel;

- de regels voor het sluiten van Verkoopovereenkomsten met het gebruik van diensten die als onderdeel van de Online Winkel worden aangeboden.

 1. Het gebruik van de webwinkel is mogelijk op voorwaarde dat het door de klant gebruikte ICT-systeem voldoet aan de volgende minimale technische vereisten: een apparaat met internettoegang
 2. Om de webwinkel te kunnen gebruiken, moet de Klant toegang hebben tot een computerstation of eindapparaat met internettoegang.
 3. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving behoudt ALOHACARESTORE.COM zich het recht voor om het verlenen van diensten via de Online Winkel te beperken tot personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. In dit geval zullen potentiële klanten hiervan op de hoogte worden gesteld.
 4. Klanten kunnen dit Reglement te allen tijde raadplegen via de link op de startpagina van de website https://alohacarestore.com/ en het downloaden en afdrukken.

III. Regels voor het gebruik van de Online Store

 1. Registratie in de Online Winkel is optioneel. De klant kan een bestelling plaatsen zonder zich te registreren in de Winkel, nadat hij deze Regels heeft gelezen en aanvaard.

Registratie vindt plaats door het invullen en accepteren van het registratieformulier, dat beschikbaar is op een van de websites van de Store

De voorwaarde voor registratie is akkoord te gaan met de inhoud van het Reglement en persoonlijke gegevens te verstrekken die als verplicht zijn gemarkeerd.

ALOHACARESTORE.COM kan de Klant met onmiddellijke ingang het recht ontnemen om gebruik te maken van de Online Winkel en kan de toegang tot sommige of alle middelen van de Online Winkel beperken in geval van schending van de Regeling door de Klant, in het bijzonder wanneer de Klant:

- tijdens de registratie in de online winkel onware, onjuiste of verouderde gegevens heeft verstrekt, die misleidend zijn of inbreuk maken op de rechten van derden,

- via de webwinkel inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke rechten van derden, in het bijzonder op de persoonlijke rechten van andere klanten van de webwinkel,

- ander gedrag zal vertonen dat door ALOHACARESTORE.COM wordt gezien als strijdig met de toepasselijke wetgeving of algemene beginselen van internetgebruik of schadelijk voor de goede naam van ALOHACARESTORE.COM

Een persoon die het recht is ontnomen om de webwinkel te gebruiken, mag zich niet opnieuw registreren zonder voorafgaande toestemming van ALOHACARESTORE.COM.

 1. Om de veiligheid van de overdracht van berichten en gegevens in verband met de diensten op de Website te waarborgen, neemt de Online Winkel technische en organisatorische maatregelen die geschikt zijn voor de mate van bedreiging van de veiligheid van de geleverde diensten, in het bijzonder maatregelen om de verwerving en wijziging van persoonsgegevens die via internet worden verzonden door onbevoegden te voorkomen.
 2. De klant is in het bijzonder verplicht om:

- geen inhoud te leveren of te verzenden die wettelijk verboden is, bijvoorbeeld inhoud die geweld promoot, lasterlijk is of persoonlijke rechten en andere rechten van derden schendt,

- de Online Winkel te gebruiken op een manier die de werking ervan niet verstoort, in het bijzonder door het gebruik van specifieke software of apparaten,

- geen acties ondernemen zoals: het verzenden of plaatsen van ongevraagde commerciële informatie (spam) als onderdeel van de Online Winkel,

- de Online Winkel te gebruiken op een manier die niet hinderlijk is voor andere klanten en voor ALOHACARESTORE.COM,

- gebruik van de inhoud van de Online Winkel uitsluitend voor persoonlijk gebruik,

- de Online Winkel te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met de bepalingen van de wet die van kracht is op het grondgebied van de Republiek Polen, de bepalingen van de Verordeningen, alsmede de algemene beginselen van het gebruik van internet.

 1. Procedure voor het sluiten van een verkoopovereenkomst
 1. Om een Verkoopovereenkomst af te sluiten via de Online Winkel, gaat u naar de website https://alohacarestore.com/, maakt u een keuze en neemt u verdere technische stappen op basis van de berichten die aan de Klant worden getoond en de informatie die beschikbaar is op de website.
 2. De klant selecteert de bestelde goederen door ze aan het winkelmandje toe te voegen.
 3. Bij het plaatsen van de Bestelling - totdat op de knop ter bevestiging van de Bestelling wordt gedrukt - heeft de Klant de mogelijkheid om de ingevoerde gegevens en de selectie van de Goederen te wijzigen. Volg hiervoor de berichten die aan de Klant worden getoond en de informatie die beschikbaar is op de website.
 4. Nadat de Klant die gebruik maakt van de Online Winkel alle benodigde gegevens heeft ingevoerd, wordt een samenvatting van de geplaatste Bestelling weergegeven. Het overzicht van de geplaatste Bestelling bevat onder andere een beschrijving van de geselecteerde goederen of diensten, de totale prijs en alle overige kosten.
 5. Om een Bestelling te verzenden, is het noodzakelijk om de inhoud van het Reglement te accepteren, persoonlijke gegevens op te geven die als verplicht zijn gemarkeerd en op de knop te drukken waarmee de verzending van de Bestelling wordt bevestigd.
 6. De informatie over de Goederen op de websites van de Winkel vormt een aanbod in de zin van artikel 66 van het Burgerlijk Wetboek. 66 van het Burgerlijk Wetboek. Het verzenden van de Bestelling door de Klant is een wilsverklaring tot het sluiten van een Verkoopovereenkomst met ALOHACARESTORE.COM, in overeenstemming met de Reglementen.

De Overeenkomst wordt als gesloten beschouwd op het moment dat de Bestelling van de Klant in het IT-systeem van de Online Winkel wordt ingevoerd, op voorwaarde dat de Bestelling voldoet aan de Verordeningen. Na het sluiten van de Overeenkomst ontvangt de Klant een e-mail waarin alle essentiële elementen van de Bestelling worden bevestigd.

 1. Het verkoopcontract wordt afgesloten in het Pools, met een inhoud in overeenstemming met de Verordeningen.
 1. Levering
 1. De levering van de Goederen is beperkt tot de Europese Unie en vindt plaats op het adres dat de Klant heeft opgegeven bij het plaatsen van de Bestelling. Voor bestellingen van buiten Polen wordt de verzendingsprijs telkens bepaald tussen de Klant en de Winkel.
 2. De levering van de bestelde Goederen wordt uitgevoerd via:

- Koeriersbedrijf

- InPost pakketkluizen

Het is niet mogelijk om de bestelde goederen persoonlijk af te halen in onze winkel.

De verzendkosten zijn beschikbaar voor de klant op de afrekenpagina.

 1. De verzendtijd van een bestelling is maximaal 3 werkdagen vanaf het plaatsen van de bestelling voor het pakket. De levertijd is afhankelijk van de gekozen verzendmethode.
 2. Klanten kunnen dit Reglement te allen tijde raadplegen via de link op de startpagina van de website https://alohacarestore.com/ en het downloaden en afdrukken.

Consolidatie, beveiliging, bekendmaking en bevestiging aan de Klant van de essentiële bepalingen van het Contract voor de verkoop van Goederen vindt plaats door de Klant naar het opgegeven e-mailadres te sturen en door bij de zending met de Goederen een afdruk van de bevestiging, de Bestelspecificatie en de BTW-factuur te voegen.

 1. Prijzen en betaalmethoden
 1. De prijzen van de Goederen worden vermeld in EUR en zijn inclusief alle componenten, inclusief BTW (met het bedrag van het tarief) en alle andere componenten.
 2. De klant kan de prijs online betalen.

VII. Het recht om het contract op te zeggen

Teruggestuurde producten

 1. De klant heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden af te zien van de koopovereenkomst.
 2. De termijn voor het herroepen van het contract verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.
 3. Om het recht op terugtrekking uit het contract uit te oefenen, moet de Klant ALOHACARESTORE.COM hiervan per post op de hoogte stellen op het volgende adres: Aloha Care Bartosz Haładus, ul. Komuny Paryskiej 82, 40-219 Sosnowiec of per e-mail naar het volgende adres: mail@alohacarestore.com over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring.
 4. Vermeld bij de informatie over het verzoek om de producten te retourneren het bestelnummer en de contactgegevens van de persoon die het product retourneert. Bevestig ook dat het product niet geopend/gebruikt is.
 5. Om te voldoen aan de uiterste termijn om het contract op te zeggen, is het voldoende als de Klant vóór de uiterste termijn om het contract op te zeggen informatie stuurt over de uitoefening van het recht van de Klant om het contract op te zeggen.
 6. In geval van terugtrekking uit dit contract retourneert ALOHACARESTORE.COM alle van de Klant ontvangen betalingen, met uitzondering van de kosten voor het leveren van producten, onverwijld aan de Klant, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de datum waarop ALOHACARESTORE.COM op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om gebruik te maken van het recht om zich terug te trekken uit dit contract. ALOHACARESTORE.COM zal de betaling terugbetalen met gebruikmaking van dezelfde betaalmethoden die door de Klant zijn gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere oplossing; in ieder geval zijn de Klant geen kosten verschuldigd in verband met de terugbetaling van de betaling.
 7. Aloha Care Bartosz Haładus mag de vergoeding inhouden tot ontvangst van de goederen of tot bewijs van teruggave is geleverd aan Aloha Care Bartosz Haładus, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
 8. In het geval van herroeping van het contract, dient de Klant het door ALOHACARESTORE.COM geleverde artikel intact - ongeopend, ongebruikt, onmiddellijk, en in ieder geval niet later dan binnen 14 dagen vanaf de datum waarop de Klant Aloha Care Bartosz Haładus heeft geïnformeerd over de herroeping van dit contract, terug te sturen. Aan de termijn is voldaan als de Klant het artikel vóór de termijn van 14 dagen terugstuurt.
 9. De directe kosten voor het terugzenden van de artikelen als gevolg van de herroeping van het contract zijn voor rekening van de Klant. Tegelijkertijd is de klant verantwoordelijk voor de waardevermindering van het artikel als gevolg van het gebruik ervan op een manier die verder gaat dan nodig is om de aard van het product, de kenmerken of de werking ervan vast te stellen.

Adres voor het retourneren van producten:

Aloha Care Bartosz Haładus, ul. Komuny Paryskiej 82, 41-219 Sosnowiec

VIII. Klachten over de Goederen

 1. ALOHACARESTORE.COM is als verkoper aansprakelijk jegens de klant die een consument is in de zin van art. 22 [1] van het Poolse Burgerlijk Wetboek, onder de garantie voor gebreken in de mate zoals gespecificeerd in het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder in art. 556 en art. 556 [1] -556 [3] van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Klachten als gevolg van de schending van de rechten van de Klant die door de wet of door dit Reglement worden gegarandeerd, moeten naar het volgende adres worden gestuurd: Aleksandra Haładus, ul. Komuny Paryskiej 82, 40-219 Sosnowiec of mail@alohacarestore.com met de e-mail titel " KLACHT " l . ALOHACARESTORE.COM verplicht zich elke klacht binnen 14 dagen in behandeling te nemen, en indien dit niet mogelijk was, de klant gedurende deze periode te informeren wanneer de klacht in behandeling zal worden genomen.

ALOHACARESTORE.COM is niet de producent van de Goederen. ALOHACARESTORE.COM is niet verantwoordelijk voor de garantie van de verkochte Goederen. De fabrikant kan aansprakelijk zijn in het kader van de garantie voor de verkochte Goederen onder de voorwaarden en voor de periode die in de garantiekaart staan vermeld. Indien het garantiedocument in deze mogelijkheid voorziet, kan de Klant zijn garantieclaims rechtstreeks indienen bij een erkend servicecentrum waarvan het adres op de garantiekaart staat.

 1. Klachten over de levering van elektronische diensten
 1. ALOHACARESTORE.COM neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat de Winkel naar behoren functioneert, voor zover dit voortvloeit uit de huidige technische kennis en verbindt zich ertoe om onregelmatigheden die door klanten worden gemeld binnen een redelijke termijn te verwijderen.
 2. De klant is verplicht ALOHACARESTORE.COM onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele onregelmatigheden of onderbrekingen in het functioneren van de website van de Online Winkel.
 3. Onregelmatigheden met betrekking tot het functioneren van de Winkel kunnen door de Klant schriftelijk worden gemeld op het volgende adres: Aloha Care Bartosz Haładus, ul. Komuny Paryskiej 82, 40-219 Sosnowiec of mail@alohacarestore.com
 4. In de klacht moet de Klant zijn naam en achternaam, correspondentieadres, soort en datum van de onregelmatigheden met betrekking tot het functioneren van de Winkel vermelden.
 5. ALOHACARESTORE.COM verbindt zich ertoe elke klacht binnen 14 dagen in behandeling te nemen en, indien dit niet mogelijk was, de klant tijdens deze periode te informeren wanneer de klacht in behandeling zal worden genomen.
 1. Slotbepalingen
 1. Beslechting van eventuele geschillen die ontstaan tussen ALOHACARESTORE.COM en de klant die een consument is in de zin van art. 22 [1] van het Burgerlijk Wetboek, is onderworpen aan de bevoegde rechtbanken in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
 2. Voor de beslechting van eventuele geschillen tussen ALOHACARESTORE.COM en de klant die geen consument is in de zin van art. 22 [1] van het Burgerlijk Wetboek van het Burgerlijk Wetboek, is onderworpen aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van ALOHACARESTORE.COM.
 3. In zaken die niet onder dit Reglement vallen, zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, de bepalingen van de Wet op het verlenen van elektronische diensten en andere relevante bepalingen van Pools recht van toepassing.
 4. De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting (het zogenaamde ODR-platform) op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . We willen en zijn niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

 

nl_NLNederlands